Море Грошей

04119 Україна, м. Київ, вул. Деревлянська, 16А

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР (втратив чинність з 06.11.2018 р.)

                                                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Кредитного комітету

ТОВ «КУ «КРЕДИТ КОМЕРЦ»

від 14.11.2017 р. № 20

 

Примірний кредитний договір,
на підставі якого Товариством з обмеженою відповідальністю

«Кредитна установа «Кредит Комерц»

будуть надаватися фізичним особам фінансові кредити

 

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР №


м. Київ                                                                                                                                                                                                      ______ 20___ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «КРЕДИТ КОМЕРЦ», надалі – Кредитодавець, в особі ______________, який(-а) діє на підставі _____________, з однієї сторони, та _______________________, паспорт серії __ № _______, виданий __.__.____ року _______________________; реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________, надалі – Позичальник, з іншої сторони, надалі разом іменуються як Сторони, а кожен окремо як Сторона, уклали цей Кредитний договір, надалі – Договір, про таке:

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Кредитодавець надає Позичальникові грошові кошти (кредит) в сумі____ (_________________) гривень 00 копійок ( надалі – кредит) на умовах зворотності, платності, строковості, а Позичальник зобов'язується повернути кредит у визначений цим Договором термін та сплатити проценти за користування кредитом у розмірі, встановленому у п. 1.4 цього Договору.

1.2. Кредит надається шляхом перерахування Кредитодавцем суми кредиту на будь-який з поточних рахунків Позичальника, операції за яким здійснюються за допомогою електронного платіжного засобу (банківської платіжної картки), номер якої вказаний заявником/позичальником під час заповнення анкети-заявки на отримання кредиту (надалі – рахунок Позичальника).

1.3. Кредит за цим Договором надається строком на ___ (_____________) днів (надалі – строк користування кредитом) та підлягає поверненню Позичальником разом із процентами за користування кредитом не пізніше «__» __________ 2016 року, якщо інше не визначено п. 1.7 Договору (надалі – дата повернення кредиту або термін повернення кредиту).

Строк користування кредитом може бути скорочено Позичальником за його самостійним рішенням шляхом повного дострокового повернення кредиту.

Строк користування кредитом може бути продовжено у порядку, визначеному п. 1.7 Договору.

1.4. Сторони погодили, що за кожен день користування кредитом Позичальник сплачує на користь Кредитодавця проценти у розмірі _____% (_____ ціла _____ десятих процентів) від суми кредиту, але не менше ніж _____% (_____ ціла _____ десятих процентів) від суми кредиту за весь строк користування кредитом.

Процентна ставка за Договором є фіксованою.

1 .5. Проценти за користування кредитом нараховуються у відсотках від суми кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом з першого дня надання кредиту по дату повернення кредиту включно та підлягають сплаті не пізніше дати повернення кредиту.

1. 6 . Детальний розпис сукупної вартості кредиту наведено в статті 4 цього Договору.

1. 7 . Позичальник, який за цим Договором отримав кредит на суму, що не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої згідно з чинним законодавством на день укладення Договору, має право ініціювати продовження строку користування кредитом на строк не більше строку користування кредитом, вказаного в п. 1.3 Договору, та перенесення дати повернення кредиту.

Сторони дійшли згоди встановити такий порядок ініціювання Позичальником продовження строку користування кредитом:

1) у разі, якщо строк користування кредитом не закінчився, Позичальник ініціює продовження строку користування кредитом та зміну дати повернення кредиту шляхом здійснення дострокового платежу на користь Кредитодавця у розмірі не менше суми нарахованих та несплачених на дату платежу процентів. Після отримання Кредитодавцем коштів у розмірі нарахованих та несплачених на дату дострокового платежу процентів, заява Позичальника про продовження строку користування кредитом вважається поданою.

2) у разі, якщо строк користування кредитом закінчився, а Позичальник не повернув кредит та не сплатив заборгованість зі сплати процентів у дату повернення кредиту, Позичальник ініціює продовження строку користування кредитом та зміну дати повернення кредиту шляхом здійснення платежу на користь Кредитодавця у розмірі не менше суми нарахованих та несплачених на дату платежу процентів і пені за несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором. Після отримання Кредитодавцем коштів у розмірі нарахованих та несплачених на дату платежу процентів і пені за несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором, заява Позичальника про продовження строку користування кредитом вважається поданою.

Після вчинення Позичальником дій згідно з підпунктами 1 та 2 цього пункту Договору, Кредитодавець підтверджує свою згоду на продовження строку користування кредитом або відмову у продовженні строку користування кредитом у письмовій формі шляхом вручення особисто чи надсилання поштою Позичальнику відповідного повідомлення або в електронному вигляді шляхом розміщення відповідної інформації у особистому кабінеті Позичальника на інтернет-сайті Кредитодавця за адресою: https://mgroshi.com.ua (надалі – особистий кабінет Позичальника).

За наявності згоди Кредитодавця на продовження строку користування кредитом за цим Договором новим строком користування кредитом та новою датою повернення кредиту є строк та дата, визначені Кредитодавцем на власний розсуд та вказані у повідомленні Кредитодавця або розміщені Кредитодавцем в особистому кабінеті Позичальника.

Новий строк користування кредитом обчислюється з дня, наступного за днем вчинення Позичальником дій згідно з підпунктами 1 та 2 цього пункту Договору.

Сторони дійшли згоди, що наведений вище спосіб зміни строку користування кредитом та дати повернення кредиту не потребує укладання Сторонами будь-яких додаткових угод до Договору.

Позичальник має право скористатися можливістю продовження строку користування кредитом у визначеному цим пунктом Договору порядку необмежену кількість разів до повного погашення заборгованості з повернення кредиту.

1. 8 . Кредит за цим Договором надається на будь-які не заборонені законодавством України цілі.

Стаття 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Кредитодавець має право:

1) вимагати від Позичальника повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, сплати пені в розмірі, визначеному п. 5.2 Договору, та виконання Позичальником всіх інших зобов’язань, встановлених цим Договором та законодавством України;

2) вимагати від Позичальника дострокового повернення суми кредиту та сплати процентів за користування кредитом в разі виявлення недостовірної інформації в даних, які подавались Позичальником для отримання кредиту за цим Договором, або внесення до бюро кредитних історій інформації про негативну кредитну історію Позичальника;

3) здійснити безспірне списання грошових коштів з рахунку Позичальника для повного погашення всієї наявної у Позичальника заборгованості за цим Договором;

4) відмовити у видачі кредиту у разі технічної неможливості перерахувати Позичальнику кошти, в тому числі у зв’язку з наданням Позичальником недостовірної інформації про його рахунок;

5) відступити або іншим чином передати будь-які та/або всі свої права за цим Договором третім особам без одержання додаткової згоди на це Позичальника;

2.2. Кредитодавець зобов’язаний:

1) прийняти від Позичальника або від іншої особи, яка діє за дорученням Позичальника, виконання зобов'язань за цим Договором (в т.ч. дострокове, як частинами, так і в повному обсязі) за умови виконання Позичальником або іншою особою п. 3.2 Договору;

2) забезпечувати Позичальника усними консультаціями з питань одержання кредиту та виконання цього Договору, а на вимогу Позичальника надати інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено законами;

3) виконувати інші обов’язки передбачені цим Договором.

2.3. Позичальник має право:

1) достроково повернути кредит, як в повному обсязі, так і частинами, сплативши проценти за користування кредитом з урахуванням фактичного залишку суми кредиту та строку користування кредитом;

2) ініціювати продовження строку користування кредитом та перенесення дати повернення кредиту в порядку, визначеному п. 1.7 Договору;

3) доступу до інформації з питань надання фінансових послуг Кредитодавцем і іншої інформації, визначеної законами України.

2.4. Позичальник зобов’язаний:

1) вчасно повернути Кредитодавцю суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом у визначеному Договором порядку, при сплаті заборгованості дотримуватися вимог п. 3.2 Договору;

2) у разі прострочення сплати заборгованості (суми кредиту, процентів, інших платежів) за цим Договором в повному обсязі або частково, сплатити пеню за весь період прострочення у розмірі та порядку, визначеному п. 5.2 Договору;

3) регулярно (не рідше 1 разу на тиждень) та обов’язково в день повного погашення заборгованості за Договором ознайомлюватися з інформацією про стан заборгованості за Договором, розміщеною в особистому кабінеті Позичальника, контролювати стан заборгованості за Договором і терміни її погашення;

4) надавати Кредитодавцю виключно достовірні дані, включаючи персональні дані, зареєструватися на сайті Кредитодавця під своїм справжнім ім'ям;

5) повідомляти Кредитодавця про зміну своїх персональних даних, відомостей та реквізитів, вказаних в статті 10 Договору, протягом 10 (десяти) днів з моменту настання змін;

6) за відсутності змін своїх персональних даних, відомостей та реквізитів, вказаних в статті 10 Договору, щорічно, починаючи з дати видачі кредиту, підтверджувати Кредитодавцю факт відсутності вказаних змін шляхом розміщення відповідної інформації в особистому кабінеті Позичальника;

7) визнавати електронні документи, складені Кредитодавцем і Позичальником (анкети-заявки, договори, акти, заяви та інше), як документи, складені в простій письмовій формі відповідно до законодавства України;

8) виконувати інші обов’язки, встановлені цим Договором.

Стаття 3. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

3.1. Сума кредиту, проценти за користування кредитом та інші платежі, що підлягають сплаті Позичальником на користь Кредитодавця згідно з цим Договором, складають заборгованість за Договором. Ця заборгованість підлягає сплаті Позичальником на користь Кредитодавця шляхом безготівкового перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця.

3.2. При ініціюванні переказу коштів та оформленні платіжних документів для сплати заборгованості за Договором Позичальник або інша особа, яка діє за дорученням Позичальника, у графі «призначення платежу» зобов’язані вказати такі обов’язкові реквізити: номер та дату укладання Договору, прізвище, ім’я, по батькові Позичальника повністю, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

3.3. У випадку, якщо Позичальник або інша особа, яка діє за дорученням Позичальника, не вказали призначення платежу, заповнили графу «призначення платежу» некоректно або неповністю, Кредитодавець має право не прийняти такий платіж в рахунок погашення заборгованості Позичальника у зв’язку з неможливістю ідентифікації договору, за яким відбувається сплата заборгованості.

3.4. При надходженні на рахунок Кредитодавця коштів для виконання зобов'язань Позичальника, він направляє такі кошти на погашення заборгованості за Договором в наступній черговості: 1) у першу чергу здійснюється сплата штрафних санкцій (пені) за цим Договором; 2) у другу чергу здійснюється сплата процентів за користування кредитом; 3) в третю чергу здійснюється повернення суми кредиту.

3.5. Датою повернення суми кредиту, сплати процентів за користування кредитом, пені та інших платежів, що підлягають сплаті Позичальником на користь Кредитодавця згідно з цим Договором, є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця або внесення Позичальником грошових коштів на рахунок Кредитодавця через систему платіжних терміналів або іншими платіжними засобами, за умови виконання пункту 3.2 Договору.

У випадку невиконання п. 3.2 датою повернення кредиту, сплати процентів за користуванням кредитом, пені та інших платежів є дата, коли Кредитодавець отримав відомості, достатні для ідентифікації платежу як такого, що стосується виконання зобов'язань за цим Договором.

3. 6 . Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно в національній грошовій одиниці України – гривні.

3. 7 . Якщо Позичальник або інша особа за дорученням Позичальника переказали на користь Кредитодавця грошові кошти на погашення заборгованості за Договором в більшому розмірі, ніж було нараховано, Позичальник або інші особа за дорученням Позичальника мають право протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати платежу звернутись до Кредитодавця з вимогою про повернення суми переплати. Якщо Позичальник або інша особа за дорученням Позичальника не звернулися з такою вимогою до Кредитодавця, Кредитодавець зараховує такі кошти на свій рахунок доходів.

Стаття 4. ДЕТАЛЬНИЙ РОЗПИС СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ

4.1. Сукупна вартість кредиту складає ___ % від суми кредиту (в процентному значенні) або _________ гривень, __ копійок (в грошовому виразі) та включає в себе: проценти за користування кредитом - ___ % від суми кредиту (у процентному значенні) або _________ гривень, __ копійок (в грошовому виразі) (детальний розпис наведено у таблиці).

Дата видачі кредиту

Сума кредиту,

гривень

Дата планового повернення кредиту та сплати процентів

Нарахована сума процентів,

гривень

Всього до сплати

(сума кредиту + проценти), гривень

   

Термін повернення кредиту за умовами Договору на день його укладання

   
   

Максимально можливий термін у випадку перенесення дати повернення кредиту згідно з пунктом 1.7 Договору, але не більше ніж 365 днів (366 днів для високосного року) з дати надання кредиту

   

4.2. Реальна річна процентна ставка за кредитом: ____________ % річних.

4.3. Наведений у цій статті Договору розрахунок сукупної вартості кредиту (суми кредиту і процентів за користування кредитом) складено з урахуванням повної суми кредиту та максимального строку кредитування не більше ніж 365 днів (366 днів для високосного року) за умови, що Позичальник скористається правом на неодноразове продовження строку користування кредитом в порядку, визначеному п. 1.7, а також належним чином виконуватиме свої зобов’язання за Договором. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Позичальником зобов’язань за Договором, прострочення виконання зобов’язань або продовження строку користування кредитом на понад 365 днів (366 днів для високосного року), сукупну вартість кредиту може бути збільшено на суму додатково нарахованих процентів та пені.

Стаття 5. ВІДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. При порушенні Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором, в тому числі у разі прострочення встановленого у цьому Договорі строку повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, Позичальник на вимогу Кредитодавця сплачує на користь Кредитодавця пеню у розмірі _________% (_______ цілих ___________ десятих процентів) від простроченої в оплаті суми за кожен день такого прострочення.

Обов’язок Позичальника сплатити пеню у випадках, передбачених цим пунктом Договору, виникає на підставі вимоги Кредитодавця, пред’явленої в порядку, визначеному п. 9.11 цього Договору. Пеня підлягає сплаті Позичальником у термін, вказаний у вимозі Кредитовця.

Вказаний у вимозі Кредитодавця розмір нарахованої на дату пред’явлення вимоги пені не є остаточним і підлягає корегуванню на дату повного погашення заборгованості за Договором (повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом).

Розмір нарахованої на дату повного погашення заборгованості за Договором пені доводиться до відома Позичальника шляхом розміщення відповідних відомостей в особистому кабінеті Позичальника в день повного погашення заборгованості.

Стаття 6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються цього Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо Сторони не дійшли згоди із спірних питань в процесі переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку згідно із законодавством України.

Стаття 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ.

ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Внесення змін та доповнень до цього Договору оформлюється шляхом укладання Сторонами додаткових угод, крім випадку зміни строку користування кредитом або дати повернення кредиту в порядку, визначеному п. 1.3, 1.7 Договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

7.2. Припинення та розірвання цього Договору здійснюється в порядку та з підстав, що визначені законодавством України.

Стаття 8. СТРОК ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором (в тому числі щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування ним). Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, що мали місце під час дії Договору, та не припиняє нарахування процентів за користування кредитом у разі прострочення Позичальником терміну повернення кредиту.

При наданні кредиту із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем п. 8.1 буде викладено у такій редакції:

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами шляхом накладення електронних підписів одноразовими ідентифікаторами в якості аналогів власноручних підписів Позичальника та уповноваженого представника Кредитодавця та діє до повного виконання Позичальником своїх зобов'язань за цим Договором (в тому числі щодо повернення кредиту та сплати процентів за користування ним). Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов, що мали місце під час дії Договору, та не припиняє нарахування процентів за користування кредитом у разі прострочення Позичальником терміну повернення кредиту.

8.2. Цей Договір є укладеним з моменту перерахування Кредитодавцем суми кредиту на рахунок Позичальника.

Стаття 9. IНШI УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Невід'ємною частиною цього Договору є «Правила надання фінансових кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «КРЕДИТ КОМЕРЦ» (надалі – Правила). Укладаючи цей Договір, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись Правил, текст яких розміщений на сайті Кредитодавця: http://www.mgroshi.com.ua.

9.2. Місцем виконання цього Договору є місцезнаходження Кредитодавця, визначене цим Договором.

9.3. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає Кредитодавцеві згоду на відступлення Кредитодавцем будь-якій третій особі або особам права вимоги сплати заборгованості за Договором без отримання на це додаткової згоди Позичальника.

9.4. Позичальник не має права переводити борг за цим Договором на іншу особу без попередньої письмової згоди Кредитодавця.

9.5. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії цього Договору, всі права і обов’язки щодо цього Договору переходять до його спадкоємців у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.6. За згодою Сторін кредит за цим Договором забезпечується всім належним Позичальнику майном (в тому числі грошовими коштами, речами, майновими правами тощо), на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

9.7. Всі правовідносини, що виникають із цього Договору, регулюються чинним законодавством України. В питаннях, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.8. Позичальник підтверджує, що отримав від Кредитодавця до укладення цього Договору інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», у тому числі інформацію про механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

9.9. Підписуючи цей Договір, Позичальник засвідчує, що:

- він ознайомлений, повністю розуміє та погоджується з усіма умовами та положеннями цього Договору та відповідних додаткових угод до нього і зобов’язується їх дотримуватися;

- вся необхідна інформація надана йому Кредитодавцем з дотриманням вимог законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне розуміння Позичальником суті фінансової послуги без нав'язування її придбання;

- він повідомлений про всі свої права згідно з законодавством України;

- до укладення цього Договору надав згоду, усвідомлюючи її правові наслідки, на використання у подальшому в рамках договірних правовідносин Сторін електронного підпису одноразовим ідентифікатором в якості аналога його (Позичальника) власноручного підпису;

- він надає згоду на передачу Кредитодавцеві своїх персональних даних та їх обробку, зберігання та використання для цілей цього Договору, в тому числі (проте не обмежуючись) для оцінки фінансового стану Позичальника та його спроможності виконати зобов'язання за цим Договором;

- він надає згоду на те, що Кредитодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Позичальника до будь-яких третіх осіб, в тому числі тих, що пов’язані з Позичальником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками;

- він надає свою повну безвідкличну письмову згоду на те, що Кредитодавець має право збирати, отримувати, надавати та іншим чином поширювати інформацію про нього через третіх осіб, в тому числі, але не виключно, через бюро кредитних історій, відповідно до чинного законодавства України;

- він надає згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання ним (Позичальником) своїх зобов'язань за цим Договором, Кредитодавець має право на підставі цього положення Договору передати персональні дані Позичальника третім особам (включаючи, але не обмежуючись, бюро кредитних історій, іншим кредитним або фінансовим установам, колекторським компаніям) для захисту законних прав та інтересів Кредитодавця, стягнення заборгованості за Договором, пені, збитків, а також для застосування Кредитодавцем інших засобів правового захисту;

- він надає згоду на відправлення йому СМС-повідомлень, голосових повідомлень та/або повідомлень електронною поштою з інформацією, що має відношення до цього Договору та виконання зобов’язань за ним;

- він надає свою повну безвідкличну письмову згоду на розкриття Кредитодавцем інформації про умови цього Договору та розмір заборгованості за Договором родичам Позичальника та його контактним особам, вказаним в анкеті-заявці, а також на прийняття Кредитодавцем грошових коштів від родичів, контактних осіб Позичальника чи будь-яких інших осіб в рахунок погашення заборгованості за Договором.

Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що у разі надходження на рахунок Кредитодавця від інших осіб грошових коштів на погашення заборгованості за Договором, такі особи діють за згодою та за дорученням Позичальника без необхідності оформлення окремих письмових документів, що підтверджують повноваження таких осіб (заяви, довіреності тощо). Підписанням цього Договору Позичальник підтверджує, що розкриття Позичальником іншим особам відомостей про цей Договір (номер, дата, найменування та реквізити рахунку Кредитодавця) свідчить про факт покладення Позичальником на іншу особу виконання обов'язків за Договором відповідно до статті 528 Цивільного кодексу України.

9.10. До правовідносин Сторін за цим Договором застосовується загальний строк позовної давності тривалістю у 3 (три) роки.

9.11. Сторони дійшли згоди, що вимога про сплату заборгованості за Договором, в тому числі про сплату пені, вважається пред’явленою у випадку, якщо Кредитодавець здійснив будь-яку з таких дій:

1) вручив особисто під підпис або надіслав поштою Позичальнику відповідне повідомлення з вимогою сплатити заборгованість за договором. Сторони домовились, що необхідним та достатнім доказом надсилання Позичальнику повідомлення з вимогою сплатити заборгованість є поштова квитанція (касовий/фіскальний чек) поштового відділення про прийняття від Кредитодавця поштових відправлень – рекомендованих листів на поштову адресу Позичальника, зазначену в статті 10 Договору, або надану Позичальником - у випадку зміни його поштової адреси;

2) надіслав Позичальнику текстове або голосове повідомлення з вимогою сплатити заборгованість за договором засобами телефонного, в т.ч. мобільного, зв’язку на номер, вказаний в статті 10 Договору або зазначений Позичальником в анкеті-заявці на отримання кредиту чи наданий Позичальником додатково - у випадку зміни його номера телефону;

3) розмістив інформацію про розмір заборгованості Позичальника за Договором, в тому числі про розмір пені, яка підлягає сплаті Позичальником на користь Кредитодавця, в особистому кабінеті Позичальника.

9.12. Цей Договір складено українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Сторони одержали належний їм примірник в момент підписання цього Договору.

При наданні кредиту із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем п. 9.12 буде викладено у такій редакції:

9.12. Цей Договір складено українською мовою, укладено в електронній формі та розміщено для Позичальника в особистому кабінеті Позичальника у форматі, який унеможливлює зміну його змісту. Цей електронний договір зберігається в особистому кабінеті Позичальника до повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором. Після спливу вказаного строку цей електронний договір переноситься в архів Кредитодавця для подальшого зберігання протягом не більше (п’яти років) з дати повного виконання Позичальником зобов’язань за Договором.

Сторони підтверджують, що цей електронний Договір та всі додаткові угоди до нього, підписані електронними підписами одноразовими ідентифікаторами, за правовими наслідками прирівнюються до договорів, укладених у письмовій формі, та мають таку саму юридичну силу для Сторін, як документи, складені на паперових носіях та скріплені власноручними підписами Сторін.

Стаття 10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОЗИЧАЛЬНИК:

ПІБ Позичальника

Адреса: індекс, Київська область, ___________ район, м. ___________, вулиця _______________, будинок ______, квартира ___.

паспорт серії __ № _______, виданий ____ким___ ___ р.;

реєстраційний номер облікової картки платника податків: ___________

КРЕДИТОДАВЕЦЬ:

ТОВ «КУ «КРЕДИТ КОМЕРЦ»

Адреса: 04071, місто Київ, вул. Нижній Вал, буд. 51

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39912232

п/р 26503015030603 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК», МФО 300346, м. Київ

Платник податку на прибуток на загальних підставах

e-mail: info@cred-k.com

Тел.:______________

 

 

______________________ ПІБ Позичальника

 

Назва посади

 

_____________ ПІБ представника Кредитодавця